Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

Yasal Bildirimler ve Uyarılar

İnternette Bulunması Gereken Asgari Unsurlar

Sermaye Piyasası Kurulunun 15.10.2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek "geniş yetkili aracı kurum" olarak ekteki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.


PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir: Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir: Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak; - Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı - Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER İLE MÜŞTERİYE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN ESASLAR

Halk Yatırım, müşterilerin emirlerini işlem numarasına ve emir alınış zamanına göre sıralamaya imkan verecek şekilde saklayacaktır.

    Müşteriler, elektronik ortamlarda;

 1. Hisse ve VİOP Alış Satış İşlemleri,
 2. Bekleyen ve gerçekleşen emirlerine, emir iyileştirme, kötüleştirme, iptal vb.
 3. Viop teminat giriş çıkışlarına,
 4. Anlık verilere,
 5. Portföy bilgilerine ve hesapta oluşan diğer işlemleri takip edebileceklerdir.
 6. İnternet şifre işlemleri
 7. Yatırım Fonu Alış Satış İşlemleri
 8. Halk Arz İşlemleri
 9. EFT İşlemleri ve Sorgu ekranları (Yanlız Kendi Hesabına)

Ayrıca Halk Yatırım, müşterilerine, posta veya e-posta ile aylık ekstre bildirimlerde bulunacaktır. Türev Araçlar İşlem sonuç formu ve Pay Senedi İşlem Sonuç Formları SPK III.45.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri le Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni tebliğince her gün sonu müşterilere gönderilir. Halk Yatırım tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler mevcut olacaktır.

Müşteri Emir Gerçekleştirme Politikası
Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyesinin nasıl yapılacağı
Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları
Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği

KULLANILAN İŞLEM PLATFORMUNUN VE BİLGİSAYAR AĞININ ÖZELLİKLERİNE, VARSA RİSKLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE PLATFORMDA MEYDANA GELEBİLECEK RİSKLERE KARŞI KULLANILABİLECEK ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ


www.halkyatirim.com.tr internet şubesi,

İnternet şubesi Microsoft Internet Explorer 11 ve üzeri tarayıcıları tarafından desteklenmektedir.

Minumum Gereksinimler:

İşletim Sistemi : Microsoft Windows x86 yada x64 (Windows 10 ve üzeri)

İnternet bağlantısı: Minimum 2 Mbit internet erişimi

Halk Yatırım Mobil Uygulaması için, Apple IOS 10 ve üzeri , Android cihazlar 6.0 ve üzeri  versiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

Güvenlik Gereksinimleri:

 1. Kullanıcıların emirlerinin tamamı kullanıcı bilgisayarı ve Halk Yatırım sunucuları arasında gerçekleşmektedir.
 2. Kullanıcıların işlem yapma yetkileri,izinleri ve limitleri kurum sunucularından tanımlanmaktadır.
 3. Maddi sonuç doğurması muhtemel fonksiyonların tamamı , istek sunucuya gelmeden önce kullanıcı onayı alınmaktadır.
 4. Sunucu yazılımları ve web serviseleri ile yapılan haberleşmede ssl sertifikası kullanılmaktadır.
 5. Şifre bilgileri cihazların saklama alanlarında saklanmamaktadır.
 6. Kullanıcı bilgisayarlarında virüs, trojan vb. Kötü niyetli yazılımlara karşı güncel virüs programları kullanılması gerekmektedir.
 7. Kullanıcı cihazları ile sunucu arasında yapılan haberleşmede şifreleme kullanılmaktadır.
 8. Kullanıcı şifreleri sunucularda şifrelenmiş olarak saklanmakta ve şifreyi geri oluşturmak mümkün olmamaktadır.
 9. Kullanıcılar kendi şifrelerini uygulamalar üzerinden değiştirebilmektedir.
 10. Kullanıcıların yaptığı işlemler logu Halk Yatırım sistemerinde loglanmaktadır.

Platformlara ve mobil uygulamalara erişim sağlanamaması durumunda telefon araçılığıyla işlemlere kesintisiz olarak devam edilebilmektedir.

Halk Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri & 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Halk Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Halk Yatırım tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır.

  Bu süreçte bilgisayar ağında meydana gelebilecek kesinti sırasında telefon, faks vb. ile alınan Müşteri emirleri Borsa’ya iletilebilecektir. Böyle bir durumda aşağıda bilgileri verilen personelle irtibat kurulması gerekmektedir.


https://www.halkyatirim.com.tr/bize-ulasin


Halk Fx 2023 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları;

Karda Olan Hesapların Dağılımı      :% 30,30

Zararda Olan Hesapların Dağılımı   :% 69,70

Kullanıcılarımızın güvenliği bizim için çok önemlidir. Halk Yatırım, internet şubesini kullanan müşterilerin işlemlerindeki bilgilerin gizliliğini, tüm dünyada güvenle kullanılan, 2048 bit SSL şifreleme teknolojisi ile sağlar.

Müşterilerimizin girmiş oluğu tüm bilgilere sadece müşterinin kendisi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşterini kendisi değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Burada herhangi bir alanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfalarda yer almayabilir.

Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

"T.Halkbankası A.Ş. emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında müşteri emirlerini alarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye iletmektedir. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T. Halkbankası A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır. (%99,96)

Detaylı bilgi: https://www.halkbank.com.tr


Emlak Katılım Bankası A.Ş. emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında müşteri emirlerini alarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iletmektedir. 

Detaylı Bilgi : https://emlakkatilim.com.tr/


Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi Hk. (TSPB)

MÜŞTERİ UYUŞMAZLIKLARI HAKEM HEYETİ YÖNERGESİ HK. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(“Halk Yatırım”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Halk Yatırım, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, Sermaye Piyasası faaliyetleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

Halk Yatırım tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sözleşme müzakereleri, kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi; yatırımcılar için uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; SPK, BİST, MASAK, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, bilgi saklama, skorlama, risk izleme, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Halk Yatırım, iştiraklerinin ve Halk Grubu Şirketleri’nin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,

Halk Yatırım’ın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Halk Yatırım tarafından yürütülen işlem operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, Halk Yatırım ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, uluslararası sermaye piyasası faaliyetlerinin yapılması,

Halk Yatırım ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Halk Yatırım tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

Halk Yatırım insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Halk Yatırım’ın insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Halk Yatırım iş ortaklarına, ana hissedarı olan T. Halk Bankası A.Ş.’ye ve bağlı ortaklıklarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, BİST, TAKASBANK, MASAK, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, Halk Yatırım’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları, posta, SMS ve e-mail gönderim hizmeti sunan kuruluşlar ve anlaşmalı kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, ve bankalara, konsorsiyum üyesi olunan halka arz süreçlerinde SPK mezuatı çerçevesinde Konsorsiyum lideri kuruluşa, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Halk Yatırım Genel Müdürlük, şubeler, , internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, gibi şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileriniz başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere, SPK düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeye, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Halk Yatırım’a iletmeniz durumunda Halk Yatırım talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Halk Yatırım tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, ·
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, ·
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ·
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ·
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Halk Yatırım’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Halk Yatırım’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Halk Yatırım 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.halkyatirim.com.tr adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şubelere veya ‘Barboros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No:9 İç Kapı:21 Batı Ataşehir/İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

Sermaye Piyasası Kurulunun 15.10.2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek "geniş yetkili aracı kurum" olarak ekteki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.


Diğer Duyurular

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Bankamız hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, müşterilerimizin, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır.

Müteaddit defalar kamuoyuna yapılan açıklamalarımızda; Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialar ile bağlantılı olarak ABD'li yetkili kurumların Bankamızdan bilgi ve belge talebinde bulunduğu, Bankamızın da anılan kurumlar ile yakın iletişim ve işbirliği içerisinde olduğu, söz konusu bilgi ve belge taleplerinden ayrı olarak Bankamızın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı ifade edilmiştir.

ABD'nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King & Spalding ile adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger'a Bankamız tarafından gönüllü olarak yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyası incelenmiştir. Bir yıllık süre zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda Bankamızın ABD'nin İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir. Söz konusu firmalar, bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirmiştir.

Bununla birlikte;

(1)     Bankamız ABD'nin ikincil yaptırımlarını herhangi bir şekilde ihlal etmemiş olmakla birlikte, Bankamızın ABD'de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı'nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur. Buna rağmen iddianame düzenlenmesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır.

(2)     İddianamede, Hakan Atilla davasında da olduğu gibi, hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanılmış, inanılırlığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edilmiştir.

(3)     İddianamede ileri sürülen hususlar ile ilgili belge ve kanıtların önemli bir bölümü Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde, Bankamızın masum olduğunu gösteren bu belge ve kanıtlar Savcılık tarafından yeterli düzeyde değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca, müteaddit defalar tarafımızca talep edilmesine rağmen konu ile ilgili önemli tanıkların bilgisine de başvurulmamıştır.

(4)     Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam etmekte olup, bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır.

(5)     Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince Ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır. 

Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Ayrıca, dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, Bankamızın güven ve itibarı ile finansal bünyesine zarar verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır.

Bankamız, sermayesinin %51'i kamuya ait bir Banka olarak, kurumsal sorumluluklarının bilincinde bankacılık faaliyetlerini sürdürmekte olup, her türlü finansal yükümlülüğünü yerine getirecek güç ve kararlılıktadır. Bankamız, geçmiş dönemlerde karşılaştığı bütün güçlükleri nasıl aşıp, ülke kalkınmasına destek vermeye devam ettiyse, bundan böyle de aynı ruh ve inançla çalışmalarına devam edecektir. Müşterilerimizin de her zaman olduğu gibi, Bankamıza olan güvenini sürdüreceklerine ve Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yürütmekte olduğumuz çalışmalara aynı inanç ve kararlılıkla destek olacaklarına inancımız tamdır.

Ülkemiz ekonomisine 81 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.


Değerli Yatırımcılarımız,

 ‘VİOP Akşam Seansı’ uygulaması, 17 Ocak 2020 Cuma günü itibarıyla başlayacaktır. Akşam seansı için geçerli olacak işlem koşulları ekte yer almaktadır.

 Bilgilerinize sunarız.

 Saygılarımızla,

 

Borsa İstanbul’un yaptığı çalışma sonrasında 27 Temmuz 2020 tarihi itibariyle BIST Pay Endekslerinden iki sıfır atılacaktır. 

Bu süreçte geçiş öncesinde 24 Temmuz 2020 Cuma günü VİOP akşam seansı yapılmayacak olup pay endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde bekleyen tüm emirler borsa tarafından sistemden silinecektir.

Bu geçiş sonrasında sözleşme teminatlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

BIST 30 endeks sözleşmelerinde iki sıfır atılması sonrasında fiyat adımları ve kontrat hesaplamasına ilişkin örnek çalışma aşağıda yer almaktadır.

 

Sözleşme Adı : BİST 30 Vadeli İşlemler Kontratı

Fiyat : 1.365,75

Fiyat Adımı : 0,25
Sözleşme Büyüklüğü : 10
Sözleşme Değeri : 1.365,75 * 10 =13.657,50.-TL


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına,

3. Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,

4. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.

 

“01 Nisan 2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Belge ve Kayıt Tebliği’nin “ Kimlik doğrulama ve işlem güvenliği” başlıklı 5/A maddesinin uygulanmasına geçilecek olup uygulamalara girişlerde çift doğrulama devreye alınacaktır. Bu nedenle uygulamalara girişlerde SMS bilgisi girilmesi zorunlu olacaktır.”

Saygılarımızla

 

SPK Bülten 2023-7 maddesine ekte ulaşabilirsiniz.

Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında:

1- Emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesine,

2- Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine,

3- Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücretinin 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine,

4- Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin %20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının %20 oranında artırılarak yüzbinde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine,

5- VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanının 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenmesine,

6- Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına,

7- Borsamız gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirlerin kaldırılmasına

karar verilmiştir.

Ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından iptal edilecektir.


Değerli Yatırımcımız,

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda Takasbank A.Ş. tarafından yayınlanan PSR değerleri bilgilerinize sunulmuştur.

Viop Risk Parametresi için tıklayınız.

Borsa İstanbul tarafından, BIST Endeksleri’nden iki sıfır atılması uygulamasına  27 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla başlanacaktır. BIST 30 ve BIST 100 dahil olmak üzere endeks değeri, virgülden sonra iki hane olarak gösterilecektir.


Bu süreçte;

·         VİOP’ta işlem gören XU030, XLBNK, X10XB Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinin fiyatları ve dayanak varlıkları, spot piyasadaki fiyatlara eşitlenecektir.

·         Geçiş öncesinde 24 Temmuz 2020 Cuma günü VİOP akşam seansı yapılmayacaktır.

·         Pay endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde  bekleyen emirler (Tarihli, İptale Kadar Geçerli ve aktive olmamış Şarta Bağlı Emirler) borsa tarafından sistemden silinecektir. Geçiş sonrası bu emirlerin tekrar girilmesi gerekecektir.

·         Geçiş sonrasında sözleşme teminatlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.


BIST 30 endeks sözleşmelerinde iki sıfır atılması sonrasında fiyat adımları ve kontrat hesaplamasına ilişkin örnek çalışma aşağıda yer almaktadır.

 

Sözleşme Adı : BİST 30 Vadeli İşlemler Kontratı

Fiyat : 1.365,75

Fiyat Adımı : 0,25
Sözleşme Büyüklüğü : 10
Sözleşme Değeri : 1.365,75 * 10 =13.657,50.-TL

İlgili Borsa İstanbul duyurusu için tıklayınız. Ayrıntılı bilgi için müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

Değerli Müşterimiz,

 

Pandemi sebebiyle bankacılık sektöründe alınan tedbirler kapsamında, güncellenen Halkbank fiziki çalışma saatlerine bağlı olarak, geçici bir süre için internet üzerinden Halkbank hesabına para transferi 09:00- 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Politikalarımız

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan tutumu ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Müşteri Şikayet Yönetimi süreci; sunulan hizmetlere ilişkin müşterilerden gelen şikayetlerin dikkatle incelenmesi ve elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla süreçlerde iyileştirme sağlanması ile müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin sağlanarak hizmet kalitesinin arttırılması amacına hizmet etmektedir..

Tüm kanallardan Şirket’imize iletilen müşteri şikayetleri, şikayet yönetimi sürecine ilişkin her safhanın sağlıklı olarak izlenebilmesine, şikayetlerin sınıflandırılarak analiz edilmesine olanak sağlayacak şekilde kayıt altına alınır. Oluşturulan kayıtlar üst yönetim tarafından gözden geçirilerek şikayetlerin yoğunluk arz ettiği konularda müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak için üretilecek çözümler belirlenir.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.; müşterilerin şikayetlerini memnuniyetle karşılayarak mümkün olan en kısa sürede en doğru çözümü sunmayı taahhüt eder. Her bir şikayet; adil, objektif ve tarafsız olarak, etkin ve verimli bir şekilde yeterli kaynak sağlanması suretiyle ele alınır ve sonuçlandırılır.

ŞİKAYETLERİN İLETİLMESİ

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de sunulan hizmetler konusunda müşteri talep ve beklentilerini tespit etmek, müşteri memnuniyet oranını ölçmek için müşteriler, şikayetlerini aşağıda belirtilen kanalların aracılığıyla Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye iletebilirler:

            - Halkyatirim.com / Bize Ulaşın ekranından form doldurarak,

            https://www.halkyatirim.com.tr/content/tr/iletisim-bilgileri

 •             - 444 42 55 no’lu telefondan veya 0216 688 53 90  no’lu fakstan Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne ulaşarak,

            - https://www.halkyatirim.com.tr/content/tr/iletisim-bilgileri adresine e-posta ile yazılı bildirimde bulunarak,

            - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aşağıdaki adresine posta yoluyla yazılı bildirimde bulunarak;

              Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. WBC İş Merkezi, Blok No:9, İç Kapı No:21, Ataşehir / İstanbul


Hızlı ve doğru aksiyon alınabilmesi için şikayetlerin gerekli tüm detayları içerecek şekilde yapılması elzemdir. 

ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI 

            - Şikayetler konusunda gerekli inceleme ve değerlendirme şikayet yönetimi sürecinde rol alan personel tarafından yapılarak, müşterilere telefon, e-mail veya mektup yolu ile bilgi verilir. 

            - Tüm müşteri şikayet ve önerileri ivedilikle incelenir ve en geç 10 iş günü içerisinde cevaplandırılır. 10 gün içinde sonuçlandırılamayacak şikayetlerin ele alınması sürecindeki ilerlemeler hakkında müşteriye bilgi verilir. Sözleşmeler

;