Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

BİZİ TANIYIN

Esas Sözleşme

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
1.Kuruluş

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı : T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı
İkametgah Adresi : Dr. Mediha Erdem Sokak No:44/3-4-5 06440 Kızılay/Ankara
Tabiyeti : T.C.

Kurucunun Adı Soyadı : T.Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı işletmesi
İkametgah Adresi : Dr.Mediha Erdem Sokak No:44/3-4-5 06440 Kızılay/Ankara
Tabiyeti : T.C.

Kurucunun Adı Soyadı : Öbitaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
İkametgah Adresi : T.Halk Bankası Taksim Şb. Cumhuriyet Cad. No:35 Taksim/İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Kurucunun Adı Soyadı : Birlik Sigorta Kooperatifi
İkametgah Adresi : Bankalar Cad. Generali Han 33/33 80000 Karaköy / İstanbul
Tabiyeti : T.C.

Kurucunun Adı Soyadı : Karya İnşaat Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
İkametgah Adresi : Dr.Mediha Erdem Sokak No:44/3-4-5 06440 Kızılay / Ankara
Tabiyeti : T.C.

2.Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’dir.

Şirket Halk Yatırım İşletme adını yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve reklamlar ile tüm yazışmalarında Ticaret Unvanı ile birlikte kullanabilir.

3.Amaç ve Konu

Şirketin amacı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Şirketin bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak şartıyla yerine getirebilir.

a) Sermaye Piyasası Kanununun 37. maddesi kapsamında aşağıda sayılan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri,

Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,

Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,

Portföy yöneticiliği,

Yatırım danışmanlığı,

Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,

Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,

Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,

Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,

Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması,

Sermaye Piyasası Kanununun 38. Maddesi kapsamında aşağıda sayılan yan hizmetler olan

Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,

Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,

Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması,

c) Kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinde bulunulmak,

d) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına

Sermaye Piyasası araçlarının ana para, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

I) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerini gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.

II) Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.

III) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartı ile ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.

IV)Yönetim Kurulunun kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen limit dahilinde Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma aracı ihraç etmek.

V) Sermaye Piyasasının yurdumuzda gelişmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası uzman kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak, bu konularda işbirliği yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde yabancı Sermaye Piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım satımına aracılık etmek.

VI)Mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek.

VII) Uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek.

VIII) Borsa para piyasalarına girmek ve işlem yapmak.

IX)Hisse senedi ve sektör araştırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yayımlamak.

X) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

4.Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak WBC İş Merkezi Blok No:9 İç Kapı No:21 Ataşehir/İstanbul ’dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshin sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve dışında şube, acente ve irtibat büroları açabilir. Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Şubeleri şirketin acentesi olarak faaliyet gösterebilir.

5.Şirketin Süresi

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirket esas sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

6.Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü

Şirketin sermayesi 250.000.000,00 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 250.000.000,00 (İkiyüzellimilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 150.000.000,00 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)’nin 10.950.851,07 TL’si 2022 yılı karından ortaklara ödenecek II. Temettü tutarının 53.778.121,40 TL'si ödenmeyerek sermayeye ilave edilmesinden, 21.453.062,76 TL’si olağanüstü yedeklerden, 24.768.815,84 TL’si geçmiş yıl karlarından ile karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı:

ORTAĞIN TİCARET UNVANI TÜRÜ PAY ADEDİ PAY TUTARI
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Nama 250.000.000,00 250.000.000,00

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

7.Faaliyet Yetki Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması

Şirket aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise Menkul Kıymetler Borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

8.Sermaye Arttırılması

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme çerçevesinde ortakların oybirliği ile Genel Kurul’da artırılabilir.

9.Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması ve sermaye piyasası mevzuatında aranan koşulları taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde şirket Yönetim Kuruluna pay sahibi olmaksızın değiştirme, azil ve görev süresini belirleme hakkı sadece Sermaye Piyasası Kurulu’na ait olmak üzere; Genel Kurul tarafından seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK. Madde 334 hükmüne göre belirlenir.

10.Yönetim Kurulu Vazife Selahiyetleri

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu’na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Genel Kurula bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. ve 370. Maddeleri çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini düzenler ve yerine getirir ve devredebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devrettiğinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekir.

11.Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir.

Yönetim Kurulunun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu’nun Kararları ile başka bir mahalde toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

12.İmza Yetkisi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Şirket namına verilecek evrak belgelerin, yapılacak sözleşmelerin muteber olması ve şirketin ilzam edilebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun suretle tescil ve ilan edilmiş kimse veya kimseler tarafından şirketin ticaret unvanı ile birlikte imza edilmiş olması ile mümkündür.

13.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.

14.Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu

Şirket, ilgili Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumunca belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul’a sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Şirket ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş aykırılıklarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri uyarınca hareket edilir.

15.Genel Kurulun Görev ve Yetkileri ile Toplanması

Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a) Davet Şekli

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 414. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır

c) Rey Verme ve Vekil Tayin Etme

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsilettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri

Genel Kurul, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerinde toplanır

16.Genel Kurula Katılım, Elektronik Ortamda Genel Kurul

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer Kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurula katılım işlemlerini gerçekleştirir

Şirket, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Başkanı, elektronik ortamda genel kurul işlemleri için uzman kişiler görevlendirebilir.

Genel Kurul işlemleri, iç yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir.

17.Toplantılarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması

Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

18.Ticaret Bakanlığı’na Gönderilecek Belgeler

Mevzuatta öngörülen belgeler, mevzuatta belirlenen süreler içinde Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilecektir.

19.İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilan için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirketin yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler ile ilgili ilan ve reklamları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

20.Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

21.Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin bir faaliyet dönemi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla terfik ve tevzii olunur.

a) Önce karın % 5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür

b) Bakiyeden ödenmiş sermayenin % 5’i oranında birinci temettü ayrılır.

c) Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.

d) Karın geriye kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzii edilir

e) Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının c bendi hükmü saklıdır.

22.Şirket’in Kendi İsteği ile Ayırdığı Yedek Akçe

Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ve 521. Maddeleri hükümleri uygulanır.

23.Ticari Amaçlı Kıymetli Maden, Döviz, Gayrimenkul Alım Satımı ve Ödünç Para Verme İşlemleri Yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının imkan verdiği haller hariç olmak üzere ticari amaçlı kıymetli madenler, döviz ve gayrimenkul alım satımı ile ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

24.Finansal Tablo ve Raporların Düzenlenmesi ve İlanı

Şirketin finansal tablo ve raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve yasal süresinde ilan edilir.

25.Şirketin Sona Ermesi

Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevzuat çerçevesinde beliryeceği yönteme uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

26.Kendiliğinden Sona Erme

Şirketin kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyet izni almak hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen altı aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3(üç) ay içinde Esas Sözleşmesinin şirketin ticari unvanı amaç ve söz konusu ile ilgili hükümlerini, aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanununun 529. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.

27.Kanuni Hükümler

Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

28.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 395. Maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396. Maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için Ortaklık Genel Kurulu’ndan izin alamazlar.

29.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tescil Tarihi Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG Tarihi Tescil İlanının Yayınlandığı TTSG No
02.09.1997 05.09.1997 4370
21.04.1998 27.04.1998 4527
21.04.1999 27.04.1999 4778
02.04.2001 05.04.2001 5268
04.04.2002 09.04.2002 5523
12.03.2003 17.03.2003 5757
11.04.2006 14.04.2006 6535
11.04.2007 16.04.2007 6788
28.05.2008 03.06.2008 7075
06.05.2009 11.05.2009 7308
21.06.2010 25.06.2010 7593
23.05.2012 29.05.2012 8078
22.04.2013 29.04.2013 8309
31.03.2014 04.04.2014 8543
30.04.2015 06.05.2015 8814
02.05.2018 08.05.2018 9573
08.04.2021 13.04.2021 10308
08.04.2021 20.04.2021 10313
17.08.2023 17.08.2023 10895
;