Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

BİZİ TANIYIN

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı

BÖLÜM 1 -PAY SAHİPLERİ
PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
Pay sahipleri ile ilişkileri Finansal Yönetim ve Raporlama Birimi yürütmektedir.
PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI
Pay sahiplerine Ortaklar Genel Kurul toplantılarında, Şirket’in tüm hesapları ve mali yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Şirket Finansal Raporları, Yönetim Kurulu tarafından atanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2023 yılı bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ. (Deloitte) sorumluluğunda yürütülmektedir.
Genel Kurul toplantıları dışında da, Şirket Finansal Yönetim ve Raporlama Birimi tarafından 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerde ve talep edildiği her zaman yazılı ve/veya elektronik posta ve diğer yollar ile bilgi verilmektedir. Şirket Esas Sozleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.
GENEL KURUL BİLGİLERİ
Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 07.08.2023 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmıştır. Toplantıda, Şirketin hissedarlarına, Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin %5’i oranında 7.500.000,00 TL I. temettü ödenmesine, Şirketin hissedarlarına, Esas Sözleşmenin 21/d maddesi hükmü uyarınca da 376.278.121,40 TL II. temettü olarak ayrılmasına, Hissedarlara ayrılan II. temettüden 53.778.121,40 TL, olağanüstü yedekler hesabından 21.453.062,76 TL ile geçmiş yıl karlarından 24.768.815,84 TL’nin de ilave edilmesiyle toplam 100.000.000,00 TL’nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi ve
Şirket sermayesinin 150.000.000,00 TL.’den 250.000.000,00 TL’ye çıkarılması, I. temettü ve II. temettü olarak toplamda 330.000.000,00 TL nakit temettü ödenmesine, 38.942.799,60 TL II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul sonrasında toplantı tutanakları, Şirket internet sitesinde tüm yatırımcıların değerlendirmesine sunulmuştur. Gerekli belgeler, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörüldüğü üzere Genel Kurul toplantısı sonrası MKK nezdindeki Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasına da yüklenmiştir.
OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI
Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlığı altındaki 21. maddesinde; bu konuya yer verilmektedir.
07.08.2023 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince 330.000.000,00 TL, tek ortak Halkbank’a kar payı olarak dağıtılmıştır.
PAYLARIN DEVRİ
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Şirket Yönetim Kurulu’nun 13.07.2023 tarih ve 2023/57 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 18.07.2023 tarih, E-32992422-205.01.01-39745 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 21.07.2023 tarih, E-50035491-431.02-00087381257 sayılı yazılarıyla gerekli izinlerini aldığı Şirket Esas Sözleşmesinin,
Şirket sermayesinin II. temettüden 53.778.121,40 TL., olağanüstü yedekler hesabından 21.453.062,76 TL. ile geçmiş yıl karlarından 24.768.815,84 TL’nin de ilave edilmesiyle toplam 100.000.000,00 TL’nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi, Şirket sermayesinin 150.000.000,00 TL’den 250.000.000,00 TL’ye çıkarılmasını teminen “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü” başlıklı 6. maddesinin,
değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
BÖLÜM 2 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
www.halkyatirim.com.tr, Şirket’in Türkçe ve İngilizce içerikli internet sitesidir. Şirket bilgileri, MKK e-şirket platformu ile TSPB’nin internet sitesinde bulunan Üye Yönetim Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Formu vasıtasıyla da yayımlanmaktadır.
Şirket, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetini kullanmaktadır.
Şirketin dönemsel Finansal Raporları ve duyuruları http://www.kap.gov.tr ve kendi internet sitesinde yayımlanmaktadır.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Şirketin, 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla yaptığı Özel Durum Açıklamaları http://www.kap.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır.
ŞİRKET İNTERNET SİTESİ, ELEKTRONİK PLATFORMLARI
Şirketin internet sitesi ve elektronik platformlarında piyasa verileri ve alım satım hizmetleri yatırımcılara sunulmuştur.
Piyasa koşulları ve teknolojik gelişmelere paralel, sunulan hizmetin güvenliği, süreklililiği ve performansının sağlanmasını teminen teknolojik altyapı yatırımları yapılmıştır.
Halk Trader / Halk Trader Mobil
Ayrıca yatırımcılar Şirketin sosyal medya Facebook ve Twitter sayfalarında piyasadaki gelişmeleri takip etme imkanına sahiptir.
GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI
Şirketin tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş.’dir.
İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI
Şirketimiz halka açık olmadığından duyuru yapılmamıştır.
BÖLÜM 3 - MENFAAT SAHİPLERİ
MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Menfaat sahipleri diledikleri anda Şirketin internet sayfasından, KAP, elektronik posta yolu ile ve/veya yazılı olarak Şirket hakkındaki istedikleri bilgilere ulaşabilmektedirler.
MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI
Menfaat sahipleri, Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısına katılımları hususunda yazı ile davet edilmektedir.
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bazı modeller veya mekanizmalar oluşturulmuştur.
Ayrıca, geneli ilgilendiren bazı konularda doğrudan çalışanların görüşlerine başvurulmakta ve bu şekilde çalışanların alınacak bazı kararlara doğrudan katılmaları sağlanmaktadır.
Aynı şekilde, menfaat sahiplerinin görüşleri internet sitesi üzerinden ‘Bize Ulaşın’ sekmesi ile, sosyal medya ve benzeri alternatif yollar üzerinden alınmaktadır.
Dönem içinde, Müşteri memnuniyet anketleri de yapılmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Halk Yatırım, finans sektöründe nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimi faaliyetlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket’in insan kaynakları politikası, mevcut insan kaynağının en etkin ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik olarak, kaliteyi artırıcı süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını sürekli geliştirmeyi ve çalışanlara profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.
Halk Yatırım İnsan Kaynakları Bölümü’nde çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim programları, işe alma, kariyer planlama ve performans yönetimi süreçleri verimlilik esası göz önünde bulundurularak tasarlanmakta ve yürütülmektedir.
Halk Yatırım, 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, 171 çalışan istihdam etmektedir. Cinsiyet dağılımı bakımından çalışanların %43’ü kadın, %57’si ise erkektir. Çalışanların %97’si yüksek öğrenim mezuniyetine sahiptir.
Kariyer planlaması, çalışanın dönem içinde gösterdiği performansı, sergilemiş olduğu yetkinlikleri, mesleki bilgi ve becerileri ile yönetsel kapasitesi dikkate alınarak insan kaynakları yönetmeliği çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Halk Yatırım’da ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır. Ücret skalası her yıl Ocak ayında yeniden düzenlenmekte, çalışanın dönemsel performans sonuçlarına göre ücretlere tatbik edilmektedir.
Her unvan grubundaki çalışanın, kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak üzere kariyer planlaması ve sahip olunması gereken nitelikleri de göz önünde bulundurarak, yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim ve seminer programlarına katılma olanağı sunulmaktadır.
Şirket’in hedefleri paralelinde hazırlanan kadro planlamasına göre, ihtiyaç duyulan pozisyonlara nitelikli çalışan alınması hedeflenmektedir.
İnsan Kaynakları alanında 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla meydana gelen gelişmeler şunlar olmuştur:
 • İnsan kaynakları yeniden yapılandırma yol haritası oluşturulmuş ve takvimlendirilmiştir.
 • Yetkinlik değelendirme ve sayısal performans ana başlıkları çerçevesinde performans değerlendirme ve prim sistemi tasarlanmış ve uygulamaya alınmıştır.
 • Kurum içi iletişimi güçlendirmeye yönelik motivasyon etkinlikleri planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır
 • Birim ihtiyaç analizlerine göre mesleki ve gelişim eğitimleri düzenlenmiştir.
 • ORGANİZASYON ŞEMASI
  Şirket organizasyon şemasına, https://www.halkyatirim.com.tr/img/OrganizasyonSemasi_2021.pdf adresinden ulaşılmaktadır.
  MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER
  Müşteri Memnuniyeti Merkezi Bölümü, Şirket Yönetim Kurulu’nun 07.07.2021 tarih ve 2021/57 sayılı kararı ile kurulmuştur. Bölüm, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını teminen, uzmanlaşmış personelle oluşturduğu organizasyon yapısının yanı sıra, elektronik iletişim araçlarıyla da müşterilere hızlı ve doğru bir şekilde hizmet vermek için çalışmaktadır. Bu kapsamda, yeni teknolojik yatırımlar ile müşteri memnuniyetini artırıcı çabalar devam etmektedir.
  Ürün ve hizmetlerin tanıtılması, Halkbank ile Halk Yatırım arasındaki sinerjinin artırılması hedefiyle Halkbank personeline yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmekte ve Halkbank tarafından belirlenen Bireysel MİY/MİYA’lara ürün, satış ve pazarlama eğitimleri verilmektedir.
  SOSYAL SORUMLULUK
  Şirket, bir yandan faaliyetlerinin gerektirdiği tüm alanlarda öncü konumda olmayı hedeflerken, diğer yandan ise kurumsal sosyal sorumlulukları doğrultusunda, toplumsal fayda sağlayacak samimi aktarım çalışmalarını şekillendirmektedir. Bu çalışmaların en somut örneklerinden biri, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen Aizanoi Antik Kenti kazılarına verilen destektir. Faaliyet alanları ile örtüşen, doğru planlanmış stratejiler kapsamında kamuoyuna karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirme hedefi ile günümüzden 1700 yıl önce, bugün Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırlarında yer alan, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen Antik Aizanoi Kenti kazılarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile 2013 yılından itibaren nakdi destek vermeye başlayan Şirket, bu desteğini artırarak devam ettirmektedir.
  ETİK KURALLAR
  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve ana sermayedarımız Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan etik kurallar, çalışanların bilgisine yazılı olarak sunulmuştur.
  BÖLÜM 4 - YÖNETİM KURULU
  YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER
  Adı Soyadı Görevi
  1- Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Başkanı
  2- Yusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  3- Ahmet HOŞCAN Yönetim Kurulu Üyesi
  4- Bülent SEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
  5- Okan KARADAĞ Yönetim Kurulu Üyesi
  6- Gökhan FİDAN Yönetim Kurulu Üyesi
  7- Beyza ÖZİÇSEL Yönetim Kurulu Üyesi
  Şirket Yönetim Kurulu’nda, Bağımsız Üye bulunmamaktadır.
  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
  Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlığı altında yer alan 9. maddesinin 2. fıkrasında “Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğretim kurumlarından mezun olması ve sermaye piyasası mevzuatında aranan koşulları taşıması zorunludur” ifadesi yer almaktadır.
  ŞİRKETİN VİZYON, MİSYON VE KURUMSAL DEĞERLERİ İLE STRATEJİK HEDEFLERİ
  Sermaye piyasalarında yeni ürünlerin yapılandırılmasında öncü olan Şirket, Halkbank’ın güçlü dağıtım kanallarını etkin kullanarak, gelişen teknolojilerin finansal piyasalara etkisine hızla adapte olmak üzere stratejik öneme sahip projeler yönetmektedir.
  Vizyonumuz
  Finansal piyasaların tüm gerekliliklerini yerine getirerek, geniş ürün yelpazesi ve güçlü altyapısıyla insani değerlere saygılı, sektörde lider ve saygın bir aracı kurum olmak.
  Misyonumuz
  Güvene dayalı sürdürülebilir müşteri ilişkilerini geliştiren, etik değerlere bağlı, güncel ve objektif bilgisini yatırımcılarla paylaşan, teknolojik yeniliklerin öncüsü, dağıtım kanallarını etkin kullanan, verimlilik odaklı iş modeliyle Türkiye’nin dünyaya açılan lider aracı kurumlarından biri haline gelmek ve sermaye piyasalarında referans noktası olmak.
  Kurumsal Değerlerimiz
  Kurumsal değerlerimize https://www.halkyatirim.com.tr/content/tr/degerlerimiz adresinden erişilebilmektedir.
  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Vazife ve Selahiyetleri başlığı altında yer alan 10. maddesinde;
  “Şirket temsil ve idaresi Yönetim Kurulu’na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Ortaklar Genel Kurulu’na bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.
  Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. ve 370. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev yetkilerini düzenler, yerine getirir ve devredebilir.
  Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devrettiğinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekir.”
  YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
  Yönetim Kurulu aylık planlı veya ihtiyaç halinde ara dönemlerde toplanarak gündemin ilk maddesi olarak Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri, Şirket yönetiminin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunduğu önergeler çerçevesinde oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2023 – 30.06.2023 faaliyet döneminde 51 adet karar almış, bu kararlarda karşı oy şerhi düşülmemiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, gündem maddelerine ilişkin önceden Şirket Yönetimi tarafından bilgilendirildiğinden karşı oy veya veto ile çıkarılan bir karar alınmamıştır.
  Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılım oranı %99,9 dur.
  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI
  ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI
  01.01.2023 – 30.06.2023 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı uygulanmıştır.
  YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
  Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacağı, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edileceği Esas Sözleşme’de hükme bağlanmıştır.
  Şirket’te, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi görev yapmaktadır.
  DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
  Yusuf Duran OCAK Başkan-Yönetim Kurulu Başkan Vekili 07.08.2023 – Devam Ediyor
  Güvenç USTA Üye-Yönetim Kurulu Üyesi 18.03.2021 – 30.03.2022
  Gökay YILMAZ Üye 18.03.2021 – 03.12.2021
  Erkin ÇAKMAK Üye 03.12.2021 – 01.04.2022
  Gökhan FİDAN Üye 07.08.2023 – Devam Ediyor
  Denetimden Sorumlu Komite, en az üç 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite sonuçları tutanağa bağlanır ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Komite, 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla 9 kez toplanmıştır.
  KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
  Yusuf Duran OCAK Başkan-Yönetim Kurulu Başkan Vekili 07.08.2023 – Devam Ediyor
  Filiz AVUKAT Üye-Yönetim Kurulu Üyesi 18.03.2021 – 30.03.2021
  Ahmet ERDOĞAN Üye-Yönetim Kurulu Üyesi 30.03.2021 – 30.07.2021
  Gökhan Fidan Üye-Yönetim Kurulu Üyesi 07.08.2023 – Devam Ediyor
  Ahmet Kutluhan KALYONCU Üye 07.08.2023 – Devam Ediyor
  Kurumsal Yönetim Komitesi, aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin sorumluluklarını da üstlenmiştir. Komite, 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla 1 kez toplanmıştır.
  RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
  Güvenç USTA Başkan-Yönetim Kurulu Üyesi 18.03.2021 – 30.03.2022
  Ahmet ERDOĞAN Üye-Yönetim Kurulu Üyesi 18.03.2021 – 30.07.2021
  Gökhan FİDAN Üye-Yönetim Kurulu Üyesi 07.08.2023 – Devam Ediyor
  Gökay YILMAZ Üye 18.03.2021 – 03.12.2021
  Erkin ÇAKMAK Üye 03.12.2021 – 01.04.2022
  Ahmet HOŞCAN Üye-Yönetim Kurulu Üyesi 07.08.2023 – Devam Ediyor
  Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı kere Şirket merkezinde toplanır. Komite sonuçları tutanağa bağlanır ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Komite, 2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla 3 kez toplanmıştır.
  Yönetim Kurulu Raportörü, komitelerin çalışmalarını da yürütür. Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen sorumlu bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin başkanlığında yapılandırılan diğer komiteler ise gerekli olan her durumda toplanır.
  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR
  Genel Kurul’un onayı ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı 6.573.855,00 TL’dir.
  PERSONELE SAĞLANAN MALİ HAKLAR İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR
  Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği kapsamında;
  Şirket çalışanlarına, mali haklar ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar sağlanmaktadır.
  2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, çalışan sayısı 171’dir.
  YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER
  2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, AFAD’a 42.000.000 TL bağış yapılmıştır.
  ŞİRKETİN İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI HAKKINDA BİLGİLER
  Bulunmamaktadır.
  ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ETKİLEYECEK DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER
  Şirket aleyhine müşteri ve işten ayrılan personel tarafından açılan davalar için %100 karşılık ayrılmaktadır. Şirketin mali durumunu etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.
  Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
  HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
  Şirket, SPK Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamında olup, ayrıca 6085 Sayılı Kanun kapsamında Sayıştay Başkanlığı denetimine de tabidir.
  İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER
  2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, Şirketin tek pay sahibi ortağı Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve/veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bağlı şirketleri ile veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin yönlendirmesiyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem ya da söz konusu çerçevede ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
  2023 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla, gerek tek pay sahibi ortağımız ve gerekse tek pay sahibi ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.
  İlişkili Taraf İşlemleri

  f
  ;