background
Bizi Tanıyın

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı
  1. Bizi Tanıyın
  2. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahipleri ile ilişkileri Finansal Yönetim ve Raporlama Birimi yürütmektedir.

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerine Ortaklar Genel Kurul toplantılarında, Şirket’in tüm hesapları ve mali yapısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Şirket Finansal Raporları, Yönetim Kurulu tarafından atanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2021 yılı bağımsız denetimi DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ. (Deloitte) sorumluluğunda yürütülmektedir.

Genel Kurul toplantıları dışında da, Şirket Finansal Yönetim ve Raporlama Birimi tarafından 3, 6 ve 9 aylık ara dönemlerde ve talep edildiği her zaman yazılı ve/veya elektronik posta ve diğer yollar ile bilgi verilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2021 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmıştır. Toplantıda, 5.200.000,00 TL’nin ortaklara I. Temettü, 128.800.000,00 TL II. temettü olmak üzere toplam 134.000.000,00 TL’nin ödenmesine,

Şirket sermayesinin 104.000.000,00 TL’den 150.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul sonrasında toplantı tutanakları, Şirket internet sitesinde tüm yatırımcıların değerlendirmesine sunulmuştur. Gerekli belgeler, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörüldüğü üzere Genel Kurul toplantısı sonrası MKK nezdindeki Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasına da yüklenmiştir.

OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlığı altındaki 21. maddesinde; bu konuya yer verilmektedir.

https://www.halkyatirim.com.tr/esas-sozlesme

30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince 134.000.000,00 TL, 31.03.2021 tarihinde ortaklara kar payı olarak dağıtılmıştır.

PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.03.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.03.2021 tarih, E-32992422-205.01.01-3697 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062538445 ve 25.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062675491 sayılı yazılarıyla gerekli izinlerini aldığı Şirket Esas Sözleşmesinin,

  • • Şirketin Merkez adresinin değişmesini teminen “Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri” başlıklı 4. maddesinin,
  • • Şirket sermayesinin II. temettüden 10.950.851,07 TL., olağanüstü yedekler hesabından 24.301.937,11 TL. ile geçmiş yıl karlarından 10.747.211,82 TL’nin de ilave edilmesiyle toplam 46.000.000,00 TL’nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi, Şirket sermayesinin 104.000.000,00 TL’den 150.000.000,00 TL’ye çıkarılması ve yanı sıra A-B grubu hisse ayrımının kaldırılmasını teminen “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü” başlıklı 6. maddesinin,
  • • A-B grubu hisse ayrımı kalmadığından “Sermaye Arttırılması” başlıklı 8. maddesinin,

değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

www.halkyatirim.com.tr, Şirket’in Türkçe ve İngilizce içerikli internet sitesidir. Şirket bilgileri, MKK e-şirket platformu ile TSPB’nin internet sitesinde bulunan Üye Yönetim Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Formu vasıtasıyla da yayımlanmaktadır.

Şirket, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetini kullanmaktadır.

Şirketin dönemsel Finansal Raporları ve duyuruları http://www.kap.gov.tr ve kendi internet sitesinde yayımlanmaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Şirketin, 2021 yıl sonu itibarıyla yaptığı  Özel Durum Açıklamaları http://www.kap.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır.

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ, ELEKTRONİK PLATFORMLARI

Şirketin internet sitesi ve elektronik platformlarında piyasa verileri ve alım satım hizmetleri yatırımcılara sunulmuştur.

Piyasa koşulları ve teknolojik gelişmelere paralel, sunulan hizmetin güvenliği, süreklililiği  ve performansının sağlanmasını teminen teknolojik altyapı yatırımları yapılmıştır.

Halk Trader / Halk Trader Mobil


Ayrıca yatırımcılar Şirketin sosyal medya Facebook ve Twitter sayfalarında piyasadaki gelişmeleri takip etme imkanına sahiptir.

GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketin pay sahipleri tüzel kişiliklerdir.

İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimiz halka açık olmadığından duyuru yapılmamıştır.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri diledikleri anda Şirketin internet sayfasından, KAP, elektronik posta yolu ile ve/veya yazılı olarak Şirket hakkındaki istedikleri bilgilere ulaşabilmektedirler.

MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahipleri, Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısına katılımları hususunda yazı ile davet edilmektedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bazı modeller veya mekanizmalar oluşturulmuştur.

Ayrıca, geneli ilgilendiren bazı konularda doğrudan çalışanların görüşlerine başvurulmakta ve bu şekilde çalışanların alınacak bazı kararlara doğrudan katılmaları sağlanmaktadır.

Aynı şekilde, menfaat sahiplerinin görüşleri internet sitesi üzerinden ‘Bize Ulaşın’ sekmesi ile, sosyal medya ve benzeri alternatif yollar üzerinden alınmaktadır.

Dönem içinde, Müşteri memnuniyet anketleri de yapılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Halk Yatırım, finans sektöründe nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketin insan kaynakları politikası, mevcut insan kaynağının en etkin ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik olarak, kaliteyi artırıcı süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını sürekli geliştirmeyi, çalışanlara profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.

Halk Yatırım İnsan Kaynaklarında; çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim programları, işe alma, kariyer planlama ve performans yönetimi süreçleri verimlilik esası göz önünde bulundurularak tasarlanmakta ve yürütülmektedir.

Kariyer planlaması; personelin dönem içinde gösterdiği performansı, davranışsal ve kişisel yetkinlikleri, mesleki bilgi ve becerileri ile yönetsel kapasitesi dikkate alınarak insan kaynakları yönetmeliği çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Halk Yatırım’da ücret yönetimi; her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır. Ücret skalası her yıl ocak ayında yeniden düzenlenmekte olup, personelin dönemsel performans sonuçlarına göre ücretlere tatbik edilmektedir.

Eğitim politikası; her unvan grubundaki personelin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak üzere kariyer planlaması ve sahip olunması gereken nitelikleri de göz önünde bulundurarak, yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim ve seminer programlarına katılma olanağı sağlamaktadır.

Şirketin hedefleri paralelinde hazırlanan kadro planlamasına göre, ihtiyaç duyulan pozisyonlara nitelikli personel alınması hedeflenmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI

Şirket organizasyon şemasına, https://www.halkyatirim.com.tr/img/OrganizasyonSemasi_2021.pdf adresinden ulaşılmaktadır.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Müşteri Memnuniyeti Merkezi Bölümü, Şirket Yönetim Kurulu’nun 07.07.2021 tarih ve 2021/57 sayılı kararı ile kurulmuştur. Bölüm, müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanmasını teminen, uzmanlaşmış personelle oluşturduğu organizasyon yapısının yanı sıra, elektronik iletişim araçlarıyla da müşterilere hızlı ve doğru bir şekilde hizmet vermek için çalışmaktadır. Bu kapsamda, yeni teknolojik yatırımlar ile müşteri memnuniyetini artırıcı çabalar devam etmektedir.

Ürün ve hizmetlerin tanıtılması, Halkbank ile Halk Yatırım arasındaki sinerjinin artırılması hedefiyle Halkbank personeline yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmekte ve Halkbank tarafından belirlenen Bireysel MİY/MİYA’lara ürün, satış ve pazarlama eğitimleri verilmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK

Şirket, bir yandan faaliyetlerinin gerektirdiği tüm alanlarda öncü konumda olmayı hedeflerken, diğer yandan ise kurumsal sosyal sorumlulukları doğrultusunda, toplumsal fayda sağlayacak samimi aktarım çalışmalarını şekillendirmektedir. Bu çalışmaların en somut örneklerinden biri, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen Aizanoi Antik Kenti kazılarına verilen destektir. Faaliyet alanları ile örtüşen, doğru planlanmış stratejiler kapsamında kamuoyuna karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirme hedefi ile günümüzden 1700 yıl önce, bugün Kütahya ili Çavdarhisar ilçesi sınırlarında yer alan, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yaptığı kabul edilen Antik Aizanoi Kenti kazılarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile 2013 yılından itibaren nakdi destek vermeye başlayan Şirket, bu desteğini 2017-2022 yılları için “Ana Sponsor” olarak devam ettirmektedir.

ETİK KURALLAR

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve ana sermayedarımız T.Halk Bankası A.Ş.’nin düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan etik kurallar, çalışanların bilgisine yazılı olarak sunulmuştur.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER
Adı Soyadı Görevi
1- Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Başkanı
2- Yusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
3- Güvenç USTA Yönetim Kurulu Üyesi
4- Gökhan FİDAN Yönetim Kurulu Üyesi
5- İdris UÇMA Yönetim Kurulu Üyesi

6- Seyit Mehmet YAYDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi
7- Bülent SEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür

Şirket Yönetim Kurulu’nda, Bağımsız Üye bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlığı altında yer alan 9. maddesinin 2. fıkrasında “Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğretim kurumlarından mezun olması ve sermaye piyasası mevzuatında aranan koşulları taşıması zorunludur” ifadesi yer almaktadır.

ŞİRKETİN VİZYON, MİSYON VE KURUMSAL DEĞERLERİ İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Sermaye piyasalarında yeni ürünlerin yapılandırılmasında öncü olan Şirket, Halkbank’ın güçlü dağıtım kanallarını etkin kullanarak, gelişen teknolojilerin finansal piyasalara etkisine hızla adapte olmak üzere stratejik öneme sahip projeler yönetmektedir.

Vizyonumuz

Finansal piyasaların tüm gerekliliklerini yerine getirerek, geniş ürün yelpazesi ve güçlü altyapısıyla insani değerlere saygılı, sektörde lider ve saygın bir aracı kurum olmak.

Misyonumuz

Güvene dayalı sürdürülebilir müşteri ilişkilerini geliştiren, etik değerlere bağlı, güncel ve objektif bilgisini yatırımcılarla paylaşan, teknolojik yeniliklerin öncüsü, dağıtım kanallarını etkin kullanan, verimlilik odaklı iş modeliyle Türkiye’nin dünyaya açılan lider aracı kurumlarından biri haline gelmek ve sermaye piyasalarında referans noktası olmak.

Kurumsal Değerlerimiz

Kurumsal değerlerimize https://www.halkyatirim.com.tr/kurumsal-degerler adresinden erişilebilmektedir.

ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ - FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Halk Yatırım faaliyetlerine yönelik hazırlanan stratejik hedefler ve bütçe hedefleri Yönetim Kurulu’na sunulur.  Şirket, 2021 yıl sonu itibarıyla vergi öncesi kar hedefine ulaşmıştır.

2021 yıl sonu itibarıyla, Şirketin stratejik hedeflerini etkileyebilecek önemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Vazife ve Selahiyetleri başlığı altında yer alan 10. maddesinde;

“Şirket temsil ve idaresi Yönetim Kurulu’na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak münhasıran Ortaklar Genel Kurulu’na bırakılmış selahiyetler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. ve 370. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev yetkilerini düzenler, yerine getirir ve devredebilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devrettiğinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekir.”

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu aylık planlı veya ihtiyaç halinde ara dönemlerde toplanarak gündemin ilk maddesi olarak Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri, Şirket yönetiminin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunduğu önergeler çerçevesinde oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet döneminde 119 adet karar almış, bu kararlarda karşı oy şerhi düşülmemiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, gündem maddelerine ilişkin önceden Şirket Yönetimi tarafından bilgilendirildiğinden karşı oy veya veto ile çıkarılan bir karar alınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılım oranı %99,9 dur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI
ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı uygulanmıştır.

YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacağı, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edileceği Esas Sözleşme’de hükme bağlanmıştır.

Halk Yatırım’da Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi görev yapmaktadır.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan : Yusuf Duran OCAK – Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Görev Süresi : 18.03.2021 – Devam Ediyor

Üye : Güvenç USTA  – Yönetim Kurulu Üyesi - Görev Süresi : 18.03.2021 – Devam Ediyor

Üye : Gökay YILMAZ - Görev Süresi : 18.03.2021 – 03.12.2021 

Üye : Erkin ÇAKMAK - Görev Süresi : 03.12.2021 – Devam Ediyor

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite sonuçları tutanağa bağlanır ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Komite, 2021 yıl sonu itibarıyla 9 kez toplanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan : Yusuf Duran OCAK – Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Görev Süresi : 18.03.2021 – Devam Ediyor

Üye : Filiz AVUKAT – Yönetim Kurulu Üyesi - Görev Süresi : 18.03.2021 – 30.03.2021

Üye : Ahmet ERDOĞAN – Yönetim Kurulu Üyesi - Görev Süresi : 30.03.2021 – 30.07.2021

Üye : Gökhan FİDAN – Yönetim Kurulu Üyesi - Görev Süresi : 30.07.2021 – Devam Ediyor

Üye : Ahmet Kutluhan KALYONCU - Görev Süresi : 18.03.2021 – Devam Ediyor


Kurumsal Yönetim Komitesi, aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin sorumluluklarını da üstlenmiştir. Komite, 2021 yıl sonu itibarıyla 3 kez toplanmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan : Güvenç USTA – Yönetim Kurulu Üyesi - Görev Süresi : 18.03.2021 – Devam Ediyor

Üye : Ahmet ERDOĞAN – Yönetim Kurulu Üyesi - Görev Süresi : 18.03.2021 – 30.07.2021

Üye : Gökhan FİDAN – Yönetim Kurulu Üyesi - Görev Süresi : 30.07.2021 – Devam Ediyor

Üye : Gökay YILMAZ – Görev Süresi : 18.03.2021 – 03.12.2021

Üye : Erkin ÇAKMAK – Görev Süresi : 03.12.2021 – Devam Ediyor

Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı kere Şirket merkezinde toplanır. Komite sonuçları tutanağa bağlanır ve Yönetim Kurulu’na sunulur.

Yönetim Kurulu Raportörü, komitelerin çalışmalarını da yürütür. Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen sorumlu bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin başkanlığında yapılandırılan diğer komiteler ise gerekli olan her durumda toplanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR

Genel Kurul’un onayı ile Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların (ücret, huzur hakkı, ikramiye, temettü, yabancı dil tazminatı, harcırah, özel sağlık sigortası primi, özel hayat sigortası primi, bireysel emeklilik katkısı, SGK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, GSM, temsil ağırlama, taşıt kira ve akaryakıt) toplam tutarı 5.079.808,33 TL’dir.

PERSONELE SAĞLANAN MALİ HAKLAR İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR

Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği kapsamında;

Şirket personeline ücret, ikramiye, ek ikramiye, yabancı dil tazminatı, SPK lisans tazminatı, günlük yemek istihkakı, yol ücreti veya servis kullanma hakkı, harcırah, özel sağlık sigortası primi, özel hayat sigortası primi, bireysel emeklilik katkısı, ayrıca müdür unvanı ve üstü unvana sahip personele temsil ağırlama, telefon, taşıt kira ve/veya akaryakıt menfaatleri sağlanmaktadır.

2021 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibarıyla personel sayısı 157’dir.

YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye Kızılay Derneği’ne 4.200 TL bağış yapılmıştır.

ŞİRKETİN İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI HAKKINDA BİLGİLER

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU ETKİLEYECEK DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER

Şirket aleyhine müşteri ve işten ayrılan personel tarafından açılan davalar için %100 karşılık ayrılmaktadır. Şirketin mali durumunu etkileyecek boyutta bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket, SPK Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamında olup, ayrıca 6085 Sayılı Kanun kapsamında Sayıştay Başkanlığı denetimine de tabidir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

2021 yıl sonu itibarıyla, Şirketin hakim ortağı Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve/veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin bağlı şirketleri ile veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin yönlendirmesiyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem ya da söz konusu çerçevede ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2021 yıl sonu itibarıyla, gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

İlişkili Taraf İşlemleri


* Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin payları, Yönetim Kurulu’nun 08.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile Şirket ana ortağı Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ne devredilmiştir.